Varför kan vi inte bara börja bygga?

Det är ingen konstig fråga om man inte är insatt i webbutvecklingens värld, men för oss är svaret enkelt.

Visst kan man bygga en snygg webbplats som vid första anblick har snygga färger och former. Men hur användbar är den? Kan besökarna hitta det de söker efter och göra de ärenden de behöver? Syftet med webbplatsen är grundstenen för att lyckas bygga en sajt som verkligen används på det sätt som det var tänkt.

Som konceptutvecklare ska jag försöka reda ut frågorna som ibland uppstår kring strategi- och konceptfasen när vi ska utveckla en ny webblösning.

Varför är förarbetet så viktigt?

1. I den inledande strategifasen lär vi känna den interna målgruppen och slutanvändaren vilket är en förutsättning för att kunna ta fram ett fungerande koncept. Vi samlar in information från kunden och slutanvändaren samt tar del av deras relation till produkten. Det materialet analyseras för att komma fram till hur vi ska gå tillväga för att bygga en webbplats som verkligen fungerar och som underlättar användarnas vardag.

2. Vi försöker tänka långsiktigt. Hur kan vi bygga så lösningen blir bättre och bättre med tiden? Hur ser behoven ut i framtiden? Vi skapar en roadmap för att lära känna organisationen och de utmaningar som väntar i framtiden. På så sätt kan vi förbereda för detta i den inledande fasen och även efterföljande faser för att det ska fungera i längden. Syftet är att organisationen ska vara så förberedd det går på de möjligheter som kommer utan att behöva bygga en ny webbplats varje år.

3. Vi kommer spara pengar! Om vi skippar konceptfasen finns risken att vi lägger energi på fel saker och bygger funktioner som vi trodde var nödvändiga men som sedan inte kommer användas. Istället för att bygga tio funktioner där tre av dessa används kan vi bygga tre användbara funktioner från början. På det sättet sparar vi tid och framför allt pengar.

4. I alla organisationer pågår det en ständig utveckling och ofta pågår flertalet projekt parallellt. Strategiska arbeten i syfte med till exempel den digitala transformationen och interna system vars funktioner behöver integreras på den nya webbplatsen är viktigt att räkna in tidigt i projektets gång.

5. I konceptfasen får medarbetarna komma till tals och kan uttrycka sina synpunkter på de förslag som tas fram vilket är viktigt i ett förankringsperspektiv. När de sedan får ta del av det färdiga resultatet blir det inga överraskningar. Eftersom vi redan har fått ta del av deras synpunkter har vi minimerat ändringar som behöver göras i efterhand, vilka ofta blir svårare att rätta till.

6. Varför ska vi genomföra projektet? Svaret på frågan får vi i den inledande fasen vilket gör att alla arbetar efter ett och samma syfte. Alla är med på vart vi ska vilket gör att det blir lättare att lägga tid på rätt saker och långsiktigt kan sträva efter samma mål. Ju mer noggrant förarbete som utförs desto lättare blir det att nå målen.

Vad får vi för resultat?  

När vi har tagit fram allt underlag som behövs arbetar vi med att identifiera hur behovet ser ut och hur vi går tillväga för att hitta bästa möjliga lösning. Genom att ta fram interaktiva protyper kan vi se om konceptet fungerar som det var tänkt och om funktionerna fyller sina uppgifter. Prototyperna testas både internt hos kunden och hos oss. Med hjälp av dessa tidiga användartester kan vi redan innan utvecklingen har påbörjats identifiera och åtgärda problem.

Kan vi börja bygga nu? Ja, nu kan vi påbörja utvecklingsprocessen som vi har underlättat för. Vi vet vad problemet är, vi vet syftet med projektet och vi vet hur vi ska göra för att lösa problemet. Resultatet blir en genomtänkt lösning som är byggd på fakta kring användarnas behov och inte på antagningar.